favicon

Privacyverklaring

1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens
Yess branding is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Yess branding doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De handelswijze van Yess branding is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Yess branding is een onderneming gericht op het ontwerpen van huisstijlen, drukwerk en illustraties. Met daarnaast een webshop.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

2.Omschrijving persoonsgegevens
Doordat je gebruik maakt van de diensten van Yess branding en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Yess branding hebt verstrekt, kan Yess branding persoonsgegevens de volgende persoonsgegevens verwerken van jou verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Betalingsgegevens;
– IP-adres;

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens
Yess branding zorgt ervoor dat je persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Je persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Je persoonsgegevens worden door Yess branding verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien er hoofdzakelijk op omschrijving werkzaamheden. Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt om de overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst uit te voeren, de bestelling af te leveren, de betaling te laten plaatsvinden en de betrokkene op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden. Tevens kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om de diensten van Yess branding te optimaliseren.

4. Marketingactiviteiten
Yess branding houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten de algemene bezoekgegevens van de bezoekers bij. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen gegevens van de betrokkenen worden gebruikt om de relatie met de betrokkene (als klant) te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Yess branding.

5. Bewaartermijn persoonsgegevens
Yess branding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor je persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren. Je persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 10 jaar worden bewaar. Het bewaren van je persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen en/of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Je persoonsgegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

6. Verwerking persoonsgegevens van minderjarigen
Yess branding verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Yess branding kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Yess branding raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er de persoonsgegevens van hun kinderen niet verzameld worden zonder hun ouderlijke toestemming.

7. Beveiliging persoonsgegevens
Yess branding gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt Yess branding zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. Yess branding beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons.

8. Verwerking persoonsgegevens met derden
In het geval van Yess branding samenwerkt met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Yess branding afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Yess branding legt deze afspraken vast in het register van verwerkingen. Yess branding verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9. Rechten van betrokkenen
Yess branding honoreert alle rechten van de betrokkenen. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de te verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerking verantwoordelijke (in dit geval Yess branding), kan uitoefenen, dan wel inroepen.

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, rectificatie, aanvulling of verwijdering indienen door een e-mail te sturen naar info@yessbranding.nl.
Yess branding zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op je verzoek reageren.

10. Wijziging Privacyverklaring
Yess branding behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van Yess branding worden gepubliceerd:
www.yessbranding.nl

11. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je hierover direct contact opnemen met Yess branding. Naast het recht om een klacht in te dienen bij Yess branding, heb je ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070-888 5000.

Yess branding, Privacyverklaring, April 2022